hlavní obrázek
turnaj

pravidla

Toernooi reglement Brabant Open (NL) 

1. Reglement De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de "International Football Association Board" van de FIFA en het reglement van de K.N.V.B. De toernooiorganisator stelt een toernooicommissie samen die verantwoordelijk is voor de gehele toernooiuitvoering. Geldigheid: in verband met mogelijke wijzigingen tot aan het toernooi, zal de laatste versie gepubliceerd op de deze website altijd voorgaande versies vervangen. Lees daarom altijd de regelementen online.

2. Arbitrage

De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters. Elk team zorgt zelf voor een assistent scheidsrechter bij hun wedstrijden.

3. Teams

Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

4. Teamleider

Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. Zijn naam, adres en geboortedatum dienen bekend te zijn bij de organisatie. De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

5. Categorieën

De datum waarop of waarna een speler geboren moet zijn om mee te mogen spelen met een bepaalde leeftijdscategorie is te vinden op de toernooiwebsite onder ‘leeftijdscategorieën’. Door het hanteren van verschillende leeftijden door een aantal nationale voetbalbonden, is de toernooiorganisator gerechtigd dispensatie te verlenen. Controle: De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld op het toernooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden. Dezelfde speler mag tijdens het gehele toernooi in slechts één team uitkomen.

6. Speelduur

Alle wedstrijden: 2 x 15 minuten De wedstrijden worden centraal gestart en beëindigd. Op het moment dat er omgeroepen wordt, wordt er per direct beëindigd. Dat geldt NIET voor een evt. penalty die nog genomen moet worden. Een bal die reeds onderweg is en tot een doelpunt leidt, geld nog wel. Toernooi reglement Brabant Open

7. Plaatsing Poulewedstrijden: De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. Indien teams gelijk eindigen, wordt de ranglijst als volgt bepaald: Doelsaldo Doelpunten gescoord Onderling resultaat Als er nog geen verschil bestaat, zal elk team 3 strafschoppen nemen. Vervolgronden: Waar van toepassing: bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgend de regels van de FIFA. De afstand is 11 meter, de afstand voor de U09 is 8 meter. Finales: Waar van toepassing: bij gelijkspel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de FIFA. De afstand is 11 meter, de afstand voor de U09 is 8 meter.

8. Wedstrijd

Voor alle categorieën kan tijdens de wedstrijd onbeperkt gewisseld worden. Spelers mogen slechts voor één team uitkomen gedurende het gehele toernooi. De wedstrijd van het team waarin deze speler onrechtmatig speelt geldt als verloren (0-3).

9. Tenue

Indien voor aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van een afwijkende kleur.

10. Disciplinaire maatregelen

Een speler die een officiële waarschuwing (gele kaart) krijgt, krijgt een vijf minuten tijdstraf. Indien een speler uit het veld is gestuurd (rode kaart) of twee officiële waarschuwingen heeft gekregen, wordt hij voor de volgende wedstrijd uitgesloten. De scheidsrechter zal de toernooicommissie hier direct na de wedstrijd over informeren. Een speler die een tweede rode kaart krijgt, wordt uitgesloten van deelname aan de rest van het toernooi. Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooiorganisator naar de nationale voetbalbond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende nationale bond. In geval van poulewedstrijden zullen alle resultaten van een team ongeldig verklaard worden, indien: - dat team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is; - dat team met een niet gerechtigde speler uitkomt; - door wangedrag van de spelers van dat team de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken. In de tussen- en eindronden, indien geen sprake is van poule wedstrijden, verliest in de hierboven genoemde gevallen het betreffende team automatisch met 0-3 Toernooi reglement Brabant Open

11. Protesten

Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking op andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 minuten na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is binden.

12. Wedstrijdprogramma

De toernooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden het wedstrijdprogramma te wijzigen

13. Aansprakelijkheid

De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers

14. Alcoholgebruik

Het is voor de deelnemers aan Brabant Open ten strengste verboden tijdens het toernooi alcohol te nuttigen langs de velden. Gebeurt dit wel, dan kan de toernooiorganisatie het team van de desbetreffende speler uitsluiten van deelname. Leeftijd schatten blijft moeilijk, igv twijfel wordt om een IDkaart gevraagd.

15. Discipline

Spelers/teams die zich gedurende het weekeinde op welke wijze dan ook misdragen op en/of buiten het voetbalveld kunnen uitgesloten worden van deelname aan Brabant Open. De beslissing hierover ligt in handen van het bestuur van de Stichting Eurosportring en de vereniging waar het toernooi gespeeld wordt. Daarnaast dien men te beseffen dat onze scheidsrechters ten allen tijde in bescherming worden genomen, bij onheus bejegenen zal tegen de desbetreffende speler / ouder / official aangifte worden gedaan en gelijktijdig dient deze persoon het terrein te verlaten. 

 

Tournament rules Brabant Open (EN) 

1. Regulations

The matches are played according to the rules of the "International Football Association Board" of FIFA and the rules of the K.N.V.B. The tournament organizer puts together a tournament committee that is responsible for the entire tournament execution. Validity: Due to possible changes up to the tournament, the latest version published on this website will always replace previous versions. Therefore always read the rules online.

2. Arbitration

The matches are led by referees. Each team itself provides an assistant referee for their matches.

3. Teams

Teams that have received the approval of their national football association are entitled to participate in this tournament.

4. Team leader

Each team must be accompanied by a team leader older than 18 years. His name, address and date of birth must be known to the organization. The team leader is responsible for the behavior of the players, both at the sports complex and in other accommodations, that are made available to the participants.

5. Categories

The date on or after which a player must be born in order to play in a certain age category can be found on the tournament website under 'age categories'. Due to the usage of different ages per category for a number of national football associations, the tournament organizer is entitled to grant dispensation. Check: Before the start of the tournament, the team leader must have the player list on which the name, birth date and back number are listed per player mentioned at the tournament secretariat. All players must be in possession of an official ID that must be available at any time. The same player may play in only one team during the entire tournament.

6. Playing time

All matches: 2 x 15 minutes The competitions are started and ended centrally. The moment it is announced, it will end immediately. That does NOT apply to an evt. penalty still to be taken. A ball that is already on its way and leads to a goal, still money.

7. Placement Group matches

The ranking is determined by the number of points. The points are given as follows: win 3 points, draw 1 point and lose 0 points. If teams end in a tie, the ranking is determined as follows: Target balance Goals scored Mutual result If there is no difference yet, each team will take 3 penalties. Subsequent grounds: Where applicable: in the event of a tie, penalties are taken in accordance with FIFA rules. The distance is 11 meters, the distance for the U09 is 8 meters. Finals: Where applicable: in the event of a draw, penalties are taken in accordance with FIFA rules. The distance is 11 meters, the distance for the U09 is 8 meters. Tournament rules Brabant Open

8. Competition

For all categories, unlimited changes can be made during the matches. Players may only play for one team during the entire tournament. The match of the team in which this player playing illegally counts as lost (0-3).

9. Tenue

If, in the opinion of the referee, the club colors of both teams differ too little before the start of a match, is the first-mentioned association is obliged to play in a uniform of a different color.

10. Disciplinary measures

A player who receives an official warning (yellow card) receives a five-minute time penalty. If a player from the field has been sent (red card) or has received two official warnings, he will be excluded from the next match. The referee will inform the tournament committee immediately after the match. A player who receives a second red card, is excluded from participating in the remainder of the tournament. All reports about misconduct will be made by the tournament organizer be sent to the national football association that will forward these reports to the relevant national association. In the event of group matches, all results of a team will be declared invalid if: - that team is not present on time without a valid reason; - that team ends up with an unauthorized player; - due to misconduct of the players of that team, the referee decides to stop the game. In the intermediate and final rounds, if there are no pool matches, lose in the aforementioned cases the relevant team automatically with 0-3

11. Protests

Protests regarding the decisions of the referees are not possible. Protests related to others matters must be submitted by the team leader to the tournament committee no later than 15 minutes after the match submitted in writing. The tournament committee also decides on matters not covered by these regulations. The decision of the tournament committee is binding.

12. Competition program

The tournament committee has the right to change the game schedule in the event of unforeseen circumstances

13. Liability

The participating clubs are themselves responsible for adequate insurance for the players. The organizers and Euro Sportring are not liable for personal injury and loss or theft of property of the participants

14. Alcohol consumption

It is strictly forbidden for participants in Brabant Open to drink alcohol along the fields during the tournament. If this does happen, the tournament organization can exclude the team of the relevant player from participating. Age estimation remains difficult, in case of doubt, an ID card is requested.

15. Discipline

Players / teams that misbehave in any way during the weekend on and / or outside the football field can be excluded from participating in the Brabant Open. The decision on this is in the hands of the board of the Eurosportring Foundation and the club where the tournament is played. In addition, it is important to realize that our referees are always protected, treated unfairly a declaration will be made against the relevant player / parent / official and at the same time this person must leave the premises. 


turnaj podporován